FEDERATIA YOUNG MEN`S CHRISTIAN ASSOCIATIONS România in calitate de beneficiar in proiectul „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficient, recruteaza 2 formatori pentru angajarea pe perioada determinata (noiembrie 2018-octombrie 2019) în vederea implementarii activitatilor de formare din cadrul proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133

Procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:

-Egalitate de sanse si nediscriminare

-Confidentialitate

-Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal

-Obiectivitate si tratament egal

-Transparenta

-Utilizarea eficienta a fondurilor publice

CRITERII DE SELECTIE:

– experienta in elaborarea de curriculum curs, în sustinerea de activitati de formare  – minim 5 ani

– experiența în domeniul de tineret și al lucrului cu tinerii, în  formarea de  retele de lucratori de tineret – minim 5 ani

– experiența în dezvoltarea de politici publice și implementarea acestora alături de actori guvernamentali

– posesor/posesoare certificat de formator

DESCRIEREA  ACTIVITATILOR SI A RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE

– intâlniri cu echipa de proiect pentru a stabili modalitati de lucru pentru crearea continutului cursului de formare, astfel încât acesta să fie în concordanta cu obiectivele propuse

– crearea continutului cursului de formare, dezvoltare design curs, modul de livrare și metodele folosite în timpul cursului ( curriculum curs, suport text pentru video, studii de caz, teste și aplicații ractic în format text și scheme vizuale) – noiembrie 2018-ianuarie 2019 ; maxim 96 ore/expert pentru design curs și 48 ore /expert pregătire 6 cursuri

– sustinerea a 6 cursuri regionale,  fiecare curs având câte 3 zile de instruire, grupul ținta fiind personalul angajat sau voluntar din ONGuri și parteneri sociali cu activități în domeniul tineretului – februarie 2019-iulie 2019; 144 ore/expert/6cursuri

– activitate de evaluare și follow up, constand în aplicare de chestionare, corelare continut cu cursul în format MOOC, mentorat pentru participantii la cursurile de formare – februarie 2019-octombrie 2019; 48 ore/expert/6 cursuri

– mentin comunicarea cu echipa de management și experții proiectului

– intocmesc si depun rapoarte lunare de activitate, fise pontaj lunare precum si alte documente solicitate.

 Dosarul candidatului trebuie să conțină:

a) cerere de inscriere , format tipizat

b) CV în format Europass, actualizat și semnat de către titular

c) scrisoare de intenție care sa prezinte competentele și experiența in elaborarea de curriculum curs, în sustinerea de activitati de formare , în domeniul de tineret și al lucrului cu tinerii, în formare retele de lucratori de tineret, în dezvoltarea de politici publice și implementarea acestora alături de actori guvernamentali

d) adeverințe/diplome/ certificate/documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă , contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.)

e) declarație de disponibilitate, format tipizat

Aici anexe de download (cerere si declaratie de disponibilitate):Anexe_Apel selectie formatori

Toate aceste documente te rugam sa le trimiti în pachet compact ( document.rar/.zip) la contact@standarde-tineret.ro pana cel tarziu in data de 10 octombrie 2018 , ora 16:00.

CALENDARUL ACTIVITATILOR DE RECRUTARE SI SELECTIE

–  Publicare anunț pe siteul proiectului:  28.10.2018

– Inscriere – până în data de 10.10.2018

– Evaluarea candidaturilor și derularea interviurilor ( cu cei care au trecut după etapa evaluarii documentatiei transmise) pană la data de 19.10. 2018

–  Anunț rezultate selecție – 22.10.2018

– Depunerea contestațiilor – pana la data de  24.10.2018

– Publicare listă finală formatori selectați – 26.10.2018

Pentru detalii și informații suplimentare legate de Apelul privind recrutarea și selecția formatorilor experti, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel: 0723278437

Email: alina.ymca@gmail.com

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org